BACK


Apostle Kaira

 


Apostle Fwalo


District Apostle Helper
Arnold N. Mhango


District Apostle Helper
Robert M. Nsamba


Apostle
Mulemba

Apostle Milupi

Apostle Kasamu


Apostle Chakwana


Apostle Muyenga


Apostle Nyuwa


Apostle Luneta

Apostle Ananyatele

Apostle Singanda


Apostle  Kalyangu


Apostle Munsaka

Apostle Katungu

Apostle Lindunda

Apostle Kasoma

Apostle Nyaleye

Apostle Lungu

Apostle Chipanda

Apostle Simumbwe

Apostle Poho

Apostle Liywalii


Apostle Chileshe


Apostle Soko

Click on each apostle's picture to see their individual working areas